↑ Return to Prava članova

Prava na osnovi tjelesnog oštećenja

PRAVA NA OSNOVI TJELESNOG OŠTEĆENJA

ČLANSKE POGODNOSTI U HAK-u
Pravo na 50% popusta na iznos godišnje članarine mogu ostvariti osobe starije od 65 godina u trenutku početka članske godine. Pravo se ostvaruje prigodom učlanjenja ili plaćanja godišnje članarine, uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta iz kojeg je vidljiv datum rođenja.
Popust od 50% na iznos godišnje članarine mogu ostvariti osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem od najmanje 50%. Pravo se ostvaruje prigodom učlanjenja ili plaćanja godišnje članarine, uz predočenje Rješenja nadležne Područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđivanju postotka tjelesnog oštećenja. Učlaniti se možete u bilo kojem Autoklubu na području RH , direktno u touring poslovnicama HAK-a, putem web stranice www.hak.hr te putem poziva na besplatni broj telefona 0800/9987 gdje će Vam operateri na Vašu adresu poslati pristupnicu i uplatnicu za učlanjenje.

GRADSKI BAZENI ČAKOVEC
Osobe s invaliditetom imaju popust na cijene ulaznica za Gradske bazene  Marija Ružić u Čakovcu.
Cijena dnevne ulaznice za korištenje bazena za osobe s invaliditetom iznosi 30 kuna, ulaznica za dva sata korištenja bazena iznosi 22 kune, a jedan sat korištenja bazena iznosi 19 kuna. Tjedna ulaznica za bazene s popustom iznosi 150 kuna, dok je mjesečna 300 kuna.
Prilikom svakog ulaska na bazen s ulaznicom koja omogućava popust, recepcioneru treba obavezno predočiti valjani dokument na osnovu kojeg se dobiva popust (npr. članska iskaznica).

HRVATSKE ŽELJEZNICE (HŽ)
Hrvatske željeznice daju popust za osobe s invaliditetom i pratitelje kako slijedi u daljnjem tekstu:
• pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu od  75% od redovne cijene vozne karte za četiri putovanja godišnje željeznicom ili brodom i besplatna vožnja za pratioca kada koristi pravo na povlaštenu vožnju
•    ova se povlastica odnosi na  prijevoz u prvom i drugom razredu putničkog ili brzog vlaka.
Pravo mogu koristiti:
•    slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom), osobe s tjelesnim invaliditetom s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe,  invalidna djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punoga radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju
Postupak ostvarivanja prava u željezničkom prometu
•    osobe s invaliditetom i njihovi pratitelji koristit će povlastice iz ovoga Zakona na temelju objave koju izdaje nadležni Županijski ured na temelju dokumentacije iz koje se vidi da se radi o osobi s invaliditetom
•    na temelju objave za besplatni  ili povlašteni prijevoz, ovlašteni prijevoznik izdaje korisniku objave voznu kartu, a na poleđini objave, koja ostaje korisniku, prijevoznik upisuje mjesto i datum izdavanja karte uz potpis i pečat
•    nadležno tijelo obvezno je voditi evidenciju o izdanim objavama. Evidencija o izdanim objavama sadrži ime i prezime korisnika, broj i datum izdane objave, svojstvo korisnika te naziv dokumenta na temelju kojega je izdana objava (presliku dokumenta treba priložiti uz evidenciju).
Potrebna dokumentacija:
Osobna iskaznica osobe s invaliditetom i njenog pratitelja, preslika i original rješenja o tjelesnom oštećenju, potvrda o nepostojanju tjelesnog oštećenja za pratitelja (pratitelj ne može biti osoba s invaliditetom).

ZNAK PRISTUPAČNOSTI
Pravilnikom o znaku pristupačnosti (NN  br. 78/08), pravo na znak pristupačnosti za besplatno parkiranje vozila na rezerviranim i posebno označenim parkirališnim mjestima za invalide ima osoba s 80 ili više posto tjelesnog oštećenja. U ovu kategoriju ulaze osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto, kao i vozilo udruge osoba s invaliditetom.
Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom ili se ta osoba nalazi u vozilu. Prava koja proizlaze iz znaka pristupačnosti ne može koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom.
Uz administrativnu pristojbu od 35,00 kuna, zahtjevu treba priložiti nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka HZMO-a te fotografiju veličine 28×32 mm. Zahtjev se podnosi Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji.

OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE
Prava u cestovnom prometu sukladno Zakonu o cestama i Pravilniku o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja od godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine:
Prava
•    pravo na oslobođenje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
•    pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autoceste  i objekta (most, tunel, vijadukt i slično)
Korisnici
•    osobe s 80%  tjelesnog oštećenja ili više od toga, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje čija je posljedica nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više,  ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta  za jedan osobni automobil  koji imaju  u  svom  vlasništvu, odnosno koji koriste  na temelju ugovora o leasingu
•    osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje čija je posljedica nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više, HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja, kao i osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%, ne plaćaju cestarinu  za jedan  osobni  automobil  koji imaju u svom  vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu
Postupak ostvarivanja prava
•    Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine osobe s invaliditetom  ostvaruju  na temelju rješenja koje u upravnom postupku donosi Ministarstvo  pomorstva, prometa i infrastrukture na zahtjev osobe  s invaliditetom. Na temelju rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, tijelo koje obavlja registraciju vozila  odnosno ovjerava produljenje valjanosti prometne dozvole (u praksi, najčešće u stanicama za tehnički pregled vozila) oslobodit će osobu s invaliditetom obveze  plaćanja godišnje naknade.
•    Pravo na oslobađanje plaćanja cestarine  može se ostvariti samo uz predočenje potvrde/smart kartice koju, na zahtjev osobe s invaliditetom, izdaju Hrvatske autoceste d.o.o. i to kada osoba s invaliditetom upravlja osobnim automobilom koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu, odnosno kada se nalazi u osobnom automobilu koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu. Zahtjevu osoba prilaže rješenje spomenutog ministarstva.
•    Krug osoba s invaliditetom koje mogu ostvariti pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i cestarine i način ostvarivanja prava propisan je  Pravilnikom o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine («Narodne novine», br. 136/11).
PRIBAVLJANJE RJEŠENJA MINISTARSTVA
Prije svega, u svrhu ostvarivanja naznačenih prava, osobe s invaliditetom trebaju podnijeti Ministarstvu pisani zahtjev za izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine.
Zahtjevu se prilaže:
•    preslika prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila)
•    preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
•    preslika rješenja nadležnog tijela temeljem propisa o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili
•    preslika rješenja nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata
•    preslika potvrde o OIB-u
•    35,00 kuna državnih biljega (osim za HRVI) koje treba nalijepiti na zahtjev
Ukoliko se iz navedenih rješenja ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine, osoba s invaliditetom zahtjevu će priložiti:
•    nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
•    nalaz i mišljenje drugostupanjskoga liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

OSLOBAĐANJE OD CARINE
Ulaskom RH u Europsku uniju, odnosno od 1. srpnja  2013. godine,  osobe s invaliditetom više nisu u mogućnosti ostvariti pravo na oslobođenje od carine pri uvozu osobnih automobila kao ni pravo na oslobođenje od plaćanja carine na  predmete namijenjene osobama s invaliditetom.

PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U SUSTAVU ZDRAVSTVA
•    Besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje  za osigurane osobe s invaliditetom koje imaju  100% oštećenja organizma, odnosno tjelesno oštećenja prema posebnim propisima, zatim za  osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja i za osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi. Propisano je Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.
•    Pravo na  zdravstvenu njegu u kući  koje osigurana osoba ostvaruje na osnovi nepokretnosti ili  teške pokretnosti (osigurane osobe koje za kretanje trebaju pomoć druge osobe ili koriste pomagala za kretanje). Može se propisati u trajanju od 5 puta tjedno kroz 30 dana, a iznimno se može propisati u trajanju od 7 puta  tjedno kroz 30 dana, zatim u trajanju od 90 dana ili u trajanju od jedne godine za stanja spinalne mišićne atrofije, cerebralne paralize, tetraplegije, paraplegije i hemiplegije kao i za ostala teška stanja, odnosno u  slučaju potrebe dugotrajnog provođenja zdravstvene njege u kući osiguranih osoba. Ovo je pravo propisano prema Pravilniku  o pravima, uvjetima i načinu  ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja i pravo na zdravstvenu njegu u kući.
•    Pravo na provođenje fizikalne terapije u kući  u slučaju potpune  nepokretnosti, odnosno  teške pokretnosti. Fizikalna terapija u kući bolesnika uglavnom se provodi kod neuroloških, traumatoloških i ortopedskih bolesnika, degenerativnih, reumatskih i neuromuskularnih oboljenja i djece sa neurorazvojnim  ili psihomotornim smetnjama. Pravo je propisano Pravilnikom  o uvjetima ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom terapijom i fizikalnom terapijom u kući.
•    Pravo na ortopedska i druga pomagala  (pomagalo, popravak ili rezervni dio te potrošni  materijal), stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke imaju osobe bez obzira na posjedovanje obveznoga zdravstvenog osiguranja u Zavodu u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno, odnosno 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije nastupa osiguranog slučaja. Pravo je propisano za osigurane osobe sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju koje su nesposobne za samostalan život i rad kao i za osigurane osobe kojima je ta zdravstvena zaštita potrebna zbog priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.
•    Pravo na obvezno zdravstveno osiguranje  imaju djeca osiguranika koja su nakon navršene 18. godine života postala potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad sukladno posebnim propisima, ako ih osiguranik uzdržava,  sukladno  Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.
•    Pravo na naknadu troškova prijevoza  ima jedna osoba određena  za  pratioca osigurane osobe djeteta koje je potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad  u skladu s posebnim propisima,  sukladno  Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA  IZ  PODRUČJA ZDRAVSTVA
Glede ostvarivanja prava na fizikalnu terapiju  u kući  (putem HZZO-a), izabrani liječnik opće medicine ili pedijatar daje prijedlog po nalazu mišljenju liječnika specijalista fizikalne medicine. Na temelju toga liječničko povjerenstvo HZZO-a daje suglasnost. Zdravstvenu ustanovu izabire bolesnik osobno. Odobrenu uslugu provodi fizioterapeut. Stručni nadzor vrši izabrani liječnik i patronažna sestra.
Zdravstvenu njegu u kući  propisuje izabrani  liječnik primarne zdravstvene zaštite koju  prijavljuje patronažnoj službi. Prije toga, liječnik je obavezan izvršiti uvid u medicinsku dokumentaciju, obaviti pregled i utvrditi zdravstveno stanje osigurane osobe, kao i stupanj zahtjevnosti potrebne zdravstvene njege.
Pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna utvrđuje se na osnovi rješenja nadležnog tijela o priznanju statusa temeljem kojeg se ostvaruju besplatno dopunsko osiguranje.
O pravu na zdravstvenu zaštitu osoba nesposobnih za rad i bez sredstava, a koji zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi, rješava u prvom stupnju Ured državne uprave u Županiji nadležan za poslove zdravstvene zaštite na  čijem području osoba ima prebivalište. U drugom stupnju to pitanje rješava Ministarstvo zdravlja. Postupak za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu pokreće se po  zahtjevu osobe, tijela, zdravstvene ustanove, Centra za socijalnu skrb ili terapijske zajednice podnijetog Uredu državne uprave u Županiji nadležnom za poslove zdravstvene zaštite na čijem području osoba ima prebivalište. Osobe se u svrhu ostvarivanja ovog prava vještače pri  Prvostupanjskim tijelima vještačenja Centara za socijalnu skrb.
Osigurana osoba ostvaruje pravo na pomagalo, popravak ili rezervni dio te potrošni materijal za pomagalo iz Popisa pomagala,  koji je sastavni dio  Pravilnika o ortopedskim pomagalima, na osnovi propisane tiskanice potvrde o pomagalu. Pomagalo osiguranoj osobi propisuje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite te stomatologije, odnosno  liječnik  specijalist, a popravak pomagala i rezervni dio ugovorni isporučitelj. U popisu pomagala, uz svako pomagalo, naznačeno je ako je za ostvarivanje prava na pomagalo potrebno odobrenje liječničkog povjerenstva Zavoda, odnosno ovlaštenog radnika Zavoda. S popunjenom tiskanicom osigurana osoba podiže pomagalo kod ugovornog isporučitelja.
Putni nalog za naknadu prijevoza troškova pratitelja djeteta, koje je nesposobno za samostalan život i rad,  ostvaruje  se  na osnovi putnog naloga izdanog od izabranog liječnika  primarne zdravstvene zaštite koji je izdao uputnicu za traženu zdravstvenu zaštitu. Putni nalog ovjerava liječnik specijalist koji je izvršio pregled, a zatim je putni nalog potrebno odnijeti u područni ured HZZO-a.
Detaljan popis svih prava koje možete ostvariti kao osoba s invaliditetom možete potražiti na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ili putem sljedećih poveznica:
Katalog prava i usluga